Menu

Visie Nijkerkerstraat

Een ruimtelijke visie voor de noordoosthoek van Amersfoort

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

Partners
Xi ontwerp

Schaal
M

Jaar
2019

Ons werk
Ontwerpend onderzoek
Stedenbouwkundige visie
Landschappelijke inpassing

Een ruimtelijke visie voor de noordoosthoek van Amersfoort

Vroeger was de Nijkerkerstraat een ontsluiting door het buitengebied. Dat is ze al lang niet meer. De verkeersdruk is steeds hoger geworden en zal in de nabije toekomst verder toenemen. De aanliggende functies van de Nijkerkerstraat zijn in de loop der jaren veranderd. De laatste agrarische bestemmingen veranderen naar stedelijk functies. Op sommige plekken heeft het gebied een rommelige uitstraling. De transformatie van functies en de omgeving kan worden aangegrepen om het gebied een hogere ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Met een visie op het gebied wil de gemeente de transformatie van het gebied in goede banen leiden. Het gebied is bovendien onderdeel van de groene recreatieve zone tussen Nijkerk en Amersfoort. Naast bedrijfsmatige functies en een infrastructurele rol moet het gebied ook een recreatieve waarden behouden.

Nijkerkerstraat Amersfoort isometrisch perspectief

Ruimtelijke karakteristiek

De huidige lintbebouwing langs de Nijkerkerstraat is in onze visie maatgevend voor nieuwe bebouwing langs deze historische uitvalsroute. Kenmerkende eigenschappen voor deze lintbebouwing zijn onder andere de wisselende woningtypen, een versprin­gende rooilijn, variërende kaprichting, kleinschalige bebouwing (1 bouwlaag met kap) en de oriëntatie naar de weg. De nieuwe woon- werkkavels dienen dan ook aan te sluiten bij deze ruimtelijke karakteristiek. Zo ontstaat een gevarieerd bebouwingslint dat via de oostkant van de Nijkerkerstraat langzaam overgaat in het landschap richting landgoed Hoevelaken. De architectuur van de individuele woningen kan aansluiten bij de huidige lintbebouwing, maar mag ook een moderne variant van deze bouwstijl zijn.

Beeldkwaliteit eisen Nijkerkerstraat Amersfoort

Dichtheid en kavelindeling

Naast de karakteristiek is ook de maatvoering van de nieuwe bouwkavels een ruimtelijk instrument. Hierbij maken we onderscheid tussen een minimale en een maximale maat voor zowel de woonkavels als de achtergelegen bedrijfskavels. Binnen deze uitersten zijn er diverse mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld twee kleine woonkavels worden gecombineerd met één werkkavel. Doel hiervan is ruimtelijk een afwisselend beeld te creëren door wisselende kavelbreedtes en indelingen. Tevens zorgt dit voor meer vari­atie in het aanbod, naast woon- werkkavels kunnen zo ook losse woonkavels in de markt worden gezet.

Nijkerkerstraat Amersfoort isometrisch perspectief

Landschappelijke inpassing

Omdat we langs de Nijkerkerstaat de nieuwe bedrijvigheid uit het zicht willen onttrekken is elke bedrijfskavel voorzien van een groene bufferzone. In deze zone ligt een talud van 1,5 meter hoog en opgaande beplanting die de inrichting van het terrein en de bedri­jfsloods afschermen. Aanvullend kiezen we voor houtwallen haaks op de Nijkerkerstraat. Dit zorgt in combinatie met de eerdergenoemde kavelindeling en karakteristiek voor ruimtelijke geleding en een afwisselend beeld.