Menu

N839 Bemmel-Huissen

De landschappelijke inpassing van de wegverbreding tussen Bemmel en Huissen.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Schaal
L

Jaar
2019

Ons werk
Landschapsplan & visie
Advisering ruimtelijke kwaliteit
3D visualisatie & animatie
Visuele communicatie

De landschappelijke inpassing van de wegverbreding tussen Bemmel en Huissen.

De provincie Gelderland werkt aan een oplossing om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ter hoogte van de N839 tussen Bemmel en Huissen te verbeteren. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio en de toekomstige doortrekking van de A15. In opdracht van de provincie hebben wij gewerkt aan de landschappelijke inpassing van de wegverbreding en de visuele communicatie richting alle stakeholders.

Kaart ontwerp N839 uitsnede Bemmel

Het landschapsplan

De A15 en de N839 doorsnijden het open kommenlandschap, dat zich uitstrekt aan de Bemmelse zijde van Linge: de vroegere polder Bemmel. Karakteristiek zijn de openheid en het kleinschalige, min of meer rechthoekige sloten- en verkavelingspatroon. Ten zuidwesten van de lijn Vergert-Heuvelsestraat-Baalsestraat wordt het landschap minder open. Hier liggen de buurtschappen Heuvel en Baal. De aansluiting op de A15 ligt in deze zone en doorsnijdt het oorspronkelijke tracé van de Karstraat, de oude route van Bemmel naar Huissen. Het zuidelijke deel van de N839 is in de vorige eeuw nieuw aangelegd en vormt nu de grens tussen de bebouwde kom van Bemmel en het kleinschalige agrarische landschap rond Baal en Klein Baal. De landschappen langs de N839 vormen het deelgebied De Buitens van Park Lingezegen. Dit wordt getypeerd als de Betuwe in het klein.

In het zuidelijke deel van de N839 wordt de inrit van de carpoolplaats aangepast. Dit gaat ten koste van bestaand openbaar groen. Langs de zuidzijde van de weg wordt het fietspad verbreed tot een tweerichting fietspad. Voor de bestaande bomen tussen rijweg en fietspad is in de nieuwe situatie te weinig ruimte. Deze bomen worden zoveel mogelijk teruggeplaatst aan de noordzijde van de rijbaan. Aan deze zijde ontstaat ruimte voor bomen omdat de verbinding naar de Baalsestraat wordt verlegd en het fietspad langs de N839 wordt opgeheven.

Ten noorden van de Betuweroute wordt de N839 ontworpen als een weg door het Park Lingezegen. Dat wil zeggen dat de schakering aan Betuwse landschappen hier beleefbaar wordt gemaakt. De lijn van de N839 wordt niet verder geaccentueerd door begeleidende beplanting, om de scheidende werking in het landschap niet groter te maken. Wel wordt beplanting aangebracht, die gebiedskenmerken accentueert.

Kaart ontwerp N839 uitsnede Huissen 2

Het kleinschalige landschap rond Baal, dat tevens onderdeel is van Park Lingezegen, wordt versterkt en grootschalige objecten worden door opgaande beplanting enigszins gemaskeerd. Tevens wordt de toegankelijkheid van het landschap voor wandelaars en fietsers verbeterd, door de aanleg van het snelle fietspad langs de A15 en de onderdoorgang onder de N839.