Menu

Hengelder Zevenaar

De nieuwe entree van Zevenaar aan de A12.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland / gemeente Zevenaar

Partners
Gelders Genootschap

Schaal
L

Jaar
2018

Ons werk
Landschapsplan & visie
Advisering ruimtelijke kwaliteit
3D visualisatie & animatie
Visuele communicatie

De nieuwe entree van Zevenaar aan de A12.

De provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar werken aan een oplossing om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ter hoogte van de weg Hengelder te verbeteren. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio en het sluiten van de bestaande aansluiting Griethse Poort. Hierdoor is een nieuwe aansluiting nodig bij de A12. De weg Hengelder is aangewezen als nieuwe aansluiting en daarmee ook als stadsentree van Zevenaar. De aanpassingen die aan de weg Hengelder nodig zijn bestaan onder andere uit de wegverbreding (vergroting van de capaciteit), een betere scheiding van verkeer en een goede ruimtelijke- en landschappelijke inpassing hiervan in de bestaande omgeving.

Opgewerkte plankaart Hengelder Zevenaar

De nieuwe stadsentree van Zevenaar

Om deze aanpassingen in de infrastructuur ook ruimtelijk goed in te passen hebben wij samen met het Gelders Genootschap allereerst een landschapsplan opgesteld. Hoofduituitgangspunt is het realiseren van een representatieve stadsentree in een aantrekkelijke, ruime en landelijke sfeer. Het twee richtingen fietspad Zevenaar-Didam wordt ten westen van de Marconistraat langs de noordzijde van de weg gelegd, om geen last te hebben van verkeer vanuit het bedrijventerrein. Ten oosten van de Marconistraat blijft dit fietspad ongeveer op de huidige plek liggen langs de zuidkant van de weg. Er worden nieuwe ventwegen aangelegd langs de Hengelder, precies tegenover de fietspaden. De landelijke sfeer wordt bereikt door de volwassen bomenrijen en houtwallen te behouden en aan te vullen. Bij het sportpark en het landgoed zijn er groene doorzichten. Hierdoor ontstaat een royale groene allee. Op een aantal plekken worden de bermen beplant met hagen of lage struiken.

Van landschapsplan naar technisch DO

Na afronding van het landschapsplan hebben we de gemeente Zevenaar geadviseerd en ondersteund bij  de technische uitwerking. In deze laatste fase van het project is regelmatig creativiteit nodig om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke uitgangspunten die in het landschapsplan zijn geformuleerd ook standhouden bij de samenkomst van kabels en leidingen, de waterhuishouding en eventuele verkeerstechnische installaties.