Menu

De Doorbraak

Het dorp dat niet kan verdrinken.

Opdrachtgever
Provincie Zeeland

Partners
Anneleen Quist

Schaal
L

Jaar
2019

Ons werk
3D visualisatie & animatie

Het dorp dat niet kan verdrinken.

In de loop van de tijd is het Zeeuwse landschap sterk veranderd. Onder invloed van het water wisselden tijden van inpoldering en overstromingen elkaar af. De relatie tussen de mens en het water herhaalt zich als een cirkel. Men bedenkt manieren om met het water om te gaan, het gaat tijdelijk goed, maar uiteindelijk blijkt de oplossing niet duurzaam te zijn. Op deze manier zijn 200 dorpen verloren gegaan, welke dorp is de volgende? Hoe duurzaam is de huidige manier waarop wij met het water omgaan? Zitten we voorlopig nog veilig achter onze dijken of moeten we zoeken naar nieuwe vormen van waterveilig wonen, zeker in het kader van klimaatverandering met zeespiegelstijging?

In De Doorbraak wordt het water niet langer als vijand gezien, maar de werking ervan wordt omarmd. Alle ingrepen die zijn gedaan versterken sedimentatieprocessen en dragen zo bij aan een natuurlijke ophoging van het gebied. In opdracht van de provincie Zeeland heeft Studio D gewerkt aan de verbeelding van het plan en het ontwikkelen van een visuele verhaallijn. Hierbij is gebruik gemaakt van 3D animaties en 2D motion graphics.

Het plan

De buitendijk wordt doorsneden waardoor er getijdewerking in het gebied komt. Een getrapte dijk, het gebruik van slingerende en golvende vormen en de aanleg van strekdammen en palenstructuren zorgen dat de stroomsnelheid van het water wordt geremd en het water wordt vastgehouden. Zo wordt er zoveel mogelijk tijd gecreƫerd om sedimentdeeltjes af te vangen. Woningen bewegen mee met het water en de bodemophoging. Alle woningen en infrastructuur bevinden zich op de getrapte dijk. Door de strekdammen blijven de woningen ook bij extreem hoogwater bereikbaar. In tegenstelling tot de woningen, beweegt het nieuwe Oosterscheldemuseum niet mee met het water. Deze is opgesplitst in meerdere segmenten die met de dijk mee trapsgewijs naar beneden liggen. Bij hoog water liggen de onderste delen onder water. Zo wordt de waterbeleving versterkt.

3D visualisatie De Doorbraak vanaf ooghoogte

Het water stroomt het gebied in en uit, land hoogt op natuurlijke manier op. Naar de oostzijde van het gebied toe splitst de getrapte dijk zich. Tussen de dijksegmenten ontstaan lagergelegen delen die door het getij regelmatig onder water staan. Hier ontstaat ruimte voor functies als mossel- en oesterkweek en zilte teelt, passend bij Yerseke. Het water stroomt het gebied in en uit, land hoogt op natuurlijke manier op. Na verloop van tijd is het gehele gebied zo opgehoogd dat de woningen ook bij extreem hoog water boven water blijven. De werking van het water heeft veiligheid gecreƫerd voor het water zelf.