Menu

Arnhemseweg Zevenaar

Een nieuw perspectief voor de Arnhemseweg in Zevenaar.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland / gemeente Zevenaar

Partners
Gelders Genootschap

Schaal
L

Jaar
2018

Ons werk
Landschapsplan & visie
Advisering ruimtelijke kwaliteit
3D visualisatie & animatie
Visuele communicatie

Een nieuw perspectief voor de Arnhemseweg in Zevenaar.

De provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar werken aan een oplossing om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ter hoogte van de Arnhemseweg te verbeteren. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio. Hiervoor is extra capaciteit nodig op het wegennet dat in de toekomst zal aansluiten op de doorgetrokken A15. De aanpassingen bestaan onder andere uit de wegverbreding, een betere scheiding van verkeer en een goede ruimtelijke- en landschappelijke inpassing van deze werkzaamheden in de bestaande omgeving.

Plankaart Arnhemseweg Zevenaar

Het landschapsplan

Om deze aanpassingen in de infrastructuur ook ruimtelijk goed in te passen hebben wij allereerst een landschapsplan opgesteld. Hoofduituitgangspunt was het realiseren van een representatieve stadsentree met een aantrekkelijke, ruime en parkachtige sfeer. Deze sfeer wordt binnen de bebouwde kom bereikt door de weg hier geheel in de bomen te zetten met bomenrijen in de middenberm en langs de buitenbermen. Op een aantal plekken worden de bermen beplant met hagen of lage struiken. Hagen hebben ook een functie om ongewenst oversteken tegen te gaan. Binnen de kom is het dwarsprofiel symmetrisch opgebouwd; bomenrijen, hagen en ook de geluidwal staan zoveel mogelijk op rechte lijnen evenwijdig aan de weg. Deze structuren versterken ook het contrast tussen het gebied binnen en het gebied buiten de bebouwde kom. Zo wordt de weggebruiker duidelijk gemaakt welke snelheid passend is.

Van landschapsplan naar technisch DO

Na afronding van het landschapsplan zijn we verder gegaan met het beplantingsplan en de ondersteuning bij de technische uitwerking ervan. In deze laatste fase van het project is regelmatig creativiteit nodig om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke uitgangspunten die in het landschapsplan zijn geformuleerd ook standhouden bij de samenkomst van kabels en leidingen, de waterhuishouding en eventuele verkeerstechnische installaties.