Menu

Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Dit is één van de deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk. De Lekdijk beschermt een groot deel vanWest- en Midden-Nederland tegen een overstroming vanuit de rivier. Een gebied waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken. Het waterschap wil niet alleen de dijk sterker maken, maar waar het kan ook mooier. In het traject richting een voorkeursalternatief worden omwonende en belanghebbende gevraagd naar hun wensen en ideeën. Wij helpen hierbij het Waterschap met het in beeld brengen van de beoogde maatregelen. Hierbij gebruiken we naast 3D visualisaties ook een interactieve viewer waarin het plan wordt toegelicht.

Rijkswaterstaat breidt het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluiskolk. De wachttijden zijn te lang en de huidige sluis heeft groot onderhoud nodig. De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. In samenwerking met Tappan hebben wij gewerkt aan de 3D visualisatie van de nieuwe sluiskolk en de verbeelding van het noordelijk terrein dat landschappelijk opnieuw wordt ingericht.

Het project Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en de kansen benutten om het gebied kwalitatief te ontwikkelen. Het ontwerpen van een dijkversterking en uiterwaardengebied kent vele gevoeligheden. Stakeholders kijken kritisch naar de effecten op hun eigendom en de gevolgen voor de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Wij helpen het Waterschap Aa en Maas bij het zorgvuldig in beeld brengen van deze gevolgen.

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zo aanwezig is als hier. Door de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen wordt daarom hard gewerkt om het gebied op de kaart te zetten als UNESCO Global Geopark. Wij helpen in dit proces bij het een beeld brengen van de unieke kwaliteiten in het gebied.

Het noordelijke deel van de gemeente Bronckhorst maakt deel uit van Nationaal Landschap De Graafschap. Een van rijkswege aangewezen kleinschalig waardevol landschap van oeverwallen langs de IJssel, veel historie en een mozaïek van landgoederen en oude ontginningen. Ruimtelijke ontwikkelingen in het nationaal landschap zijn mogelijk mits de kernkwaliteiten worden behouden en versterkt.

In de loop van de tijd is het Zeeuwse landschap sterk veranderd. Onder invloed van het water wisselden tijden van inpoldering en overstromingen elkaar af. De relatie tussen de mens en het water herhaalt zich als een cirkel. Men bedenkt manieren om met het water om te gaan, het gaat tijdelijk goed, maar uiteindelijk blijkt de oplossing niet duurzaam te zijn. Op deze manier zijn 200 dorpen verloren gegaan, welke dorp is de volgende? Hoe duurzaam is de huidige manier waarop wij met het water omgaan? Zitten we voorlopig nog veilig achter onze dijken of moeten we zoeken naar nieuwe vormen van waterveilig wonen, zeker in het kader van klimaatverandering met zeespiegelstijging?

In De Doorbraak wordt het water niet langer als vijand gezien, maar de werking ervan wordt omarmd. Alle ingrepen die zijn gedaan versterken sedimentatieprocessen en dragen zo bij aan een natuurlijke ophoging van het gebied. In opdracht van de provincie Zeeland heeft Studio D gewerkt aan de verbeelding van het plan en het ontwikkelen van een visuele verhaallijn. Hierbij is gebruik gemaakt van 3D animaties en 2D motion graphics.

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) van december 2017 is besloten om een MIRT-onderzoek te starten waarin de mogelijkheden voor realisatie en kosten van rivierverruimende maatregelen in Stadsblokken-Meinerswijk en de Huissensche Waarden verder in beeld worden gebracht.

De IJssel heeft te weinig overnachtingshavens. Daarom wil Rijkswaterstaat een nieuwe haven bij het Gelderse Giesbeek in de Valeplas bouwen. Hier kunnen aan 3 steigers 17 binnenvaartschepen afmeren. Ook de Giesbeekse schippers mogen van de ligplaatsen gebruik maken. Op basis van het landschapsplan dat is opgesteld door Van Paridon X De Groot hebben wij gewerkt aan de verbeelding van het plan. Hierbij is gebruik gemaakt van 3D visualisaties en een 3D animatie. De 3D animatie laat het effect van verschillende waterstanden zien en de manier waarop het gebied in de toekomst kan gaan functioneren.

De IJsselvallei is rijk aan cultuurhistorische waarden, zoals dijktracés, kolken, terpen of pollen en een groot aantal monumentale gebouwen, waaronder diverse boerderijen en woonhuizen. Ook liggen aan de dijken vele landgoederen en buitenplaatsen.

In het kader van het project IJssel 2100 is een manier bedacht om al deze cultuurhistorische waarden op een aansprekende, uitnodigende en meer eigentijdse manier te presenteren. Samen met het Gelders Genootschap hebben wij voor de gemeente Voorst een interactieve online viewer gemaakt die de gebruiker op verschillende manieren inzicht geeft in de aanwezige cultuurhistorische elementen in dit gebied.

Ze zijn een terugkerend fenomeen in culturen en samenlevingen. En als gevolg daarvan ook in landschappen. Na een periode van groei en bloei zijn het de gevestigde belangen die nieuwe ontwikkelingen remmen of tegenhouden. Er wordt niet adequaat gereageerd op de veranderende omstandigheden. Gevolgen zijn eerst stagnatie, dan krimp, vervolgens verval en in het uiterste geval complete ontvolking van een gebied. Het Europese of nationale beleid met de daar gekoppelde subsidies, kan het proces van verval temperen maar niet tegenhouden of omkeren.

Ruimtelijke strategie Tijdelijkheid Veenkoloniën

Hoe komen we uit deze impasse? De enige remedie is ons te richten op het aanjagen van het kort draaiende wiel. Maar hoe doe je dat, in een land waarin elke menselijke beweging, elke vierkante centimeter gestuurd en beperkt wordt door stapels met wetten en richtlijnen? Een belangrijk instrument is de herintroductie van tijdelijkheid, in de brede zin van het woord dus met alle risico’s en onzekerheid van dien en met de pioniersgeest, improvisatiedrift en innovatietalent die daarbij horen.

Ruimtelijke strategie Tijdelijkheid Veenkoloniën
Ruimtelijke strategie Tijdelijkheid Veenkoloniën