Menu

N346 Schakel Achterhoek A1

Samen met de provincie Gelderland, de gemeente Lochem en de Nederlandse Spoorwegen hebben we gewerkt aan de realisatie van een nieuwe provinciale weg tussen de kruispunten N332 en de N825; het project ‘N346 Schakel Achterhoek – A1’. Doel van het project was de regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. De realisatie van het project betekent de inpassing van c.a. 3,8 km nieuwe provinciale en gemeentelijke infrastructuur, met raakvlakken aan woon-, werk-, verblijfs- en transferfuncties. Ruimtelijke kwaliteit was daarom een van de belangrijkste speerpunten. Tijdens het project werkten we aan het beeldkwaliteitsplan, het ruimtelijke kwaliteitsdocument, diverse ontwerpstudies en alle visuele communicatie tijdens het proces.

Tussen de Westervoortsedijk en Van Oldenbarneveldtstraat wordt de wijk Gashouderskwartier ontwikkeld. In totaal worden er 186 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, waarvan 71 koopwoningen. In het Gashouderskwartier stond vroeger de gasfabriek met bijbehorende gashouders. Het centrale plein heet daarom het Gashoudersplein. In de gevels van de nieuwe woningen zie je elementen die verwijzen naar de typerende constructieve stalen kruizen van de fabriek. Daarnaast knipoogt de sfeer van deze nieuwe wijk naar het oorspronkelijke industriële gebied. Wij hebben gewerkt aan de visualisatie van het plan en het ontwikkelen van een interactief 3D model waar kopers virtueel doorheen konden lopen.

Het NYMA terrein wordt een nieuw bruisend stuk Nijmegen. Vol bedrijvigheid en activiteiten voor iedereen binnen en buiten de stad. Het gebied heeft door haar ligging aan de Waal een rijke, gelaagde geschiedenis en een heel eigen – industrieel – karakter. Wij werkten aan de ontwikkelstrategie en het ontwikkelplan voor het terrein. Hierin is de route uitgezet met als doel NYMA te transformeren naar een aantrekkelijke plek voor bezoekers en ondernemers.

Vroeger was de Nijkerkerstraat een ontsluiting door het buitengebied. Dat is ze al lang niet meer. De verkeersdruk is steeds hoger geworden en zal in de nabije toekomst verder toenemen. De aanliggende functies van de Nijkerkerstraat zijn in de loop der jaren veranderd. De laatste agrarische bestemmingen veranderen naar stedelijk functies. Op sommige plekken heeft het gebied een rommelige uitstraling. De transformatie van functies en de omgeving kan worden aangegrepen om het gebied een hogere ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Met een visie op het gebied wil de gemeente de transformatie van het gebied in goede banen leiden. Het gebied is bovendien onderdeel van de groene recreatieve zone tussen Nijkerk en Amersfoort. Naast bedrijfsmatige functies en een infrastructurele rol moet het gebied ook een recreatieve waarden behouden.

De gemeente Arnhem heeft een grote woningbouwopgave. Het oude en momenteel (deels)functieloze spooremplacement ‘Arnhem Goederen’ is een van de mogelijke ontwikkellocaties. Dit ontwerpende onderzoek bevat een analyse naar de identiteit en positie van Goederen in de stad. Op basis van de analyse zijn de belangrijke structuren en behoefte van de stad inzichtelijk gemaakt. Dit vormde een belangrijke voedingsbodem voor het ontwikkelen van een drietal ruimtelijke scenario’s.

De gemeente Bronckhorst wil zich samen met inwoners en andere betrokkenen inzetten om de kwaliteiten van de waardevolle dorpsgezichten Hummelo, Laag-Keppel en Bronkhorst ook voor de toekomst te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Hierbij werd gezocht naar instrumenten om cultuurhistorische waarden onder de aandacht te brengen zonder dat dit per se gepaard zou gaan met nieuw, gedetailleerde regelgeving. Samen met het Gelders Genootschap hebben wij ons ingezet om de verschillende cultuurhistorische aspecten op een inspirerende manier in beeld te brengen en tevens kort toe te lichten. Zo hebben we ook de minder harde en moeilijk met regelgeving te borgen kwaliteiten een plek kunnen geven.

Er is in Nijmegen enorm veel activiteit op ruimtelijk gebied. Met onder meer de aanleg van het Waalfront en de Waalsprong ondergaat de stad een indrukwekkende metamorfose aan de Waal, maar ook elders in de stad wordt er constant doorgewerkt aan allerlei ruimtelijke projecten. Gemene deler bij al deze projecten is de grote aandacht voor kwaliteit en de verschillende partijen die erbij betrokken zijn.

In het centrum van Nijmegen bevinden zich talloze onderdoorgangen die overlast hebben van graffiti, afval en verloedering. De muren zijn privaat eigendom terwijl ‘de straat’ eigendom is van de gemeente. In veel gevallen zorgt dit ervoor dat er geen eigenaarschap is op deze locaties. Graffiti wordt aangebracht op de muren die buiten het regulieren reinigingsprogramma van de gemeente vallen. Ondernemers en/of bewoners dragen vaak zelf zorg voor het schoonhouden maar haken in veel gevallen af omdat de graffiti keer op keer terugkomt. Daarnaast zorgt de negatieve belevingswaarde van deze locaties ervoor dat ze regelmatig worden gebruikt als opslagplaats voor afval en fietsen.

Dit is de stedenbouwkundige studie naar de herinrichting van de N345 ter hoogte van De Hoven. Deze studie is een vervolg op de plannen die er zijn voor een nieuwe rondweg om De Hoven aan te leggen. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op het deel van het bestaande tracé, ter hoogte van de Weg naar Voorst en Kanonsdijk aanzienlijk afnemen. In deze nieuwe context kan de leefbaarheid worden vergroot en zijn er kansen om aangrenzende ruimtelijke opgaven integraal mee te nemen.

De opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat in algemene zin zorgen ervoor dat steden maatregelen moeten nemen om binnen deze nieuwe context goed te kunnen blijven functioneren. Dit is voor veel steden een lastige opgave, vooral als de stad een historisch karakter heeft. Dergelijke steden hebben vaak een stenige kern en zijn daardoor extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering in de vorm van extreme neerslag en hitte.

Visie klimaatgordels Zutphen

Zutphen is een Hanzestad met oude vestingwerken. De stad had vroeger veel ruimte voor waterberging langs de verdedigingswerken, maar naar verloop van tijd waren deze vestingwerken, door veranderende oorlogsvoering, niet meer nodig. De wateren maakten plaats voor woningen en wegen en de stad werd kwetsbaar voor klimaatverandering.

Doel van de gemeente Zutphen was om enerzijds de stad meer klimaatbestendig te maken en anderzijds de identiteit van de stad te versterken. Wij zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om het klimaatadaptiever maken van de stad te combineren met het terugbrengen van oude vergeten en verdwenen historische elementen. Zo hebben we de historische groene gordels waar mogelijk in ere hersteld en of met een duidelijke referentie naar het verleden weer nieuw leven ingeblazen.