Menu

N790 Wilp – Steenenkamer

Op de Wilpsedijk tussen Wilp en Deventer wordt een vrijliggend fietspad aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren en het fietscomfort op deze belangrijke (recreatieve)route te vergroten. Het fietspad komt bovenop de dijk te liggen, deze wordt gesitueerd aan de westzijde van dijk. Dit zorgt ervoor dat fietsers niet bij elke zijweg of oversteek een hoogteverschil hoeven te overbruggen. Tussen de rijbaan en het fietspad wordt een meidoornhaag gepland, zo wordt tevens het dijklandschap versterkt. Wij werkte samen met de Provincie Gelderland aan de visualisatie en 3D animatie van dit plan.

De provincie Gelderland werkt aan een oplossing om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ter hoogte van de N839 tussen Bemmel en Huissen te verbeteren. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio en de toekomstige doortrekking van de A15. In opdracht van de provincie hebben wij gewerkt aan de landschappelijke inpassing van de wegverbreding en de visuele communicatie richting alle stakeholders.

In 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. Hierbij is gekeken naar eventuele aanpassingen in het tracé van de weg. In samenwerking met het Gelders Genootschap hebben wij gewerkt aan het landschapsplan en de communicatie richting omwonende. Met het landgoed Nettelhorst en bijbehorende laanstructuren als bijzondere elementen is gekeken naar enerzijds een goede inpassing van de weg en anderzijds mogelijkheden om de specifieke kwaliteiten van het landgoed en de directe omgeving te versterken.

Om de doorstroming te verbeteren en de capaciteit te vergoten werkt Rijkswaterstaat aan de capaciteitsuitbreiding van de A1 op het stuk tussen Apeldoorn en Azelo. De verbreding van de weg heeft ruimtelijk de nodige gevolgen en langs het tracé ontstaan verschillende ontwerpvraagstukken. Ons is gevraagd Rijkswaterstaat te ondersteunen bij een aantal van deze situaties door aan de hand van 3D visualisaties de ruimtelijke impact in beeld te brengen. Dit beeldmateriaal heeft Rijkswaterstaat tijdens verschillende bijeenkomsten met stakeholders gedeeld, wat het draagvlak en het proces rondom de besluitvorming ten goede kwam.

Het Rijk en de provincie Gelderland leggen een nieuwe fietssnelweg aan langs de doorgetrokken A15 van knooppunt Ressen naar de A12 bij Duiven en Zevenaar. Hiermee ontstaat er voor fietsers een nieuwe verbinding over het Pannerdensch Kanaal. Zo profiteren ook de fietsers van het nieuwe tracé dat ontstaat door het doortrekken van de A15 richting Duiven. Daarnaast worden ook bestaande snelfietsroutes beter ontsloten. Zo sluit de nieuwe snelfietsroute 15 aan op het RijnWaalpad (tussen Nijmegen en Arnhem) en De Liemers (tussen Zevenaar en Arnhem). Zo ontstaat een fietsnetwerk van hoge kwaliteit in de regio Arnhem-Nijmegen.

De provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar werken aan een oplossing om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ter hoogte van de weg Hengelder te verbeteren. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio en het sluiten van de bestaande aansluiting Griethse Poort. Hierdoor is een nieuwe aansluiting nodig bij de A12. De weg Hengelder is aangewezen als nieuwe aansluiting en daarmee ook als stadsentree van Zevenaar. De aanpassingen die aan de weg Hengelder nodig zijn bestaan onder andere uit de wegverbreding (vergroting van de capaciteit), een betere scheiding van verkeer en een goede ruimtelijke- en landschappelijke inpassing hiervan in de bestaande omgeving.

In het kader van de Green Deal Grond-Weg- en Waterbouw (GWW) heeft de provincie Gelderland de ambitie uitgesproken om de aanleg en onderhoud van infrastructuur minder milieubelastend te krijgen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe rondweg Voorst is daarom specifiek gekeken naar de wijze waarop duurzame keuzes kunnen bijdragen aan deze ambitie. Doel van deze studie was dan ook om te laten zien op welke wijze duurzaamheid is verankerd in het planproces en inzichtelijk maken waar het accent van deze keuzes ligt.

Om de doorstroming te verbeteren en de capaciteit te vergoten zal de A1, de nationale oost-west autoverbinding tussen de randstad en Duitsland, worden verbreed. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Gelderland, provincie Overijssel, regio Twente en regio Stedendriehoek hebben op 31 oktober 2013 in een bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de capaciteitsuitbreiding van de A1 voor het gedeelte tussen Apeldoorn en Azelo.

Dit is de stedenbouwkundige studie naar de herinrichting van de N345 ter hoogte van De Hoven. Deze studie is een vervolg op de plannen die er zijn voor een nieuwe rondweg om De Hoven aan te leggen. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op het deel van het bestaande tracé, ter hoogte van de Weg naar Voorst en Kanonsdijk aanzienlijk afnemen. In deze nieuwe context kan de leefbaarheid worden vergroot en zijn er kansen om aangrenzende ruimtelijke opgaven integraal mee te nemen.

De provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar werken aan een oplossing om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid ter hoogte van de Arnhemseweg te verbeteren. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio. Hiervoor is extra capaciteit nodig op het wegennet dat in de toekomst zal aansluiten op de doorgetrokken A15. De aanpassingen bestaan onder andere uit de wegverbreding, een betere scheiding van verkeer en een goede ruimtelijke- en landschappelijke inpassing van deze werkzaamheden in de bestaande omgeving.

Plankaart Arnhemseweg Zevenaar

Het landschapsplan

Om deze aanpassingen in de infrastructuur ook ruimtelijk goed in te passen hebben wij allereerst een landschapsplan opgesteld. Hoofduituitgangspunt was het realiseren van een representatieve stadsentree met een aantrekkelijke, ruime en parkachtige sfeer. Deze sfeer wordt binnen de bebouwde kom bereikt door de weg hier geheel in de bomen te zetten met bomenrijen in de middenberm en langs de buitenbermen. Op een aantal plekken worden de bermen beplant met hagen of lage struiken. Hagen hebben ook een functie om ongewenst oversteken tegen te gaan. Binnen de kom is het dwarsprofiel symmetrisch opgebouwd; bomenrijen, hagen en ook de geluidwal staan zoveel mogelijk op rechte lijnen evenwijdig aan de weg. Deze structuren versterken ook het contrast tussen het gebied binnen en het gebied buiten de bebouwde kom. Zo wordt de weggebruiker duidelijk gemaakt welke snelheid passend is.

Van landschapsplan naar technisch DO

Na afronding van het landschapsplan zijn we verder gegaan met het beplantingsplan en de ondersteuning bij de technische uitwerking ervan. In deze laatste fase van het project is regelmatig creativiteit nodig om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke uitgangspunten die in het landschapsplan zijn geformuleerd ook standhouden bij de samenkomst van kabels en leidingen, de waterhuishouding en eventuele verkeerstechnische installaties.

Meanderende Maas situatie Haren